Keep your love of nature, for that is the true way to understand art more and more.

Vincent van Gogh
 
In retrospect, I can now see that van Gogh’s words have become my life’s motto, which I have pursued since my early childhood with the support of my Parents and Grandparents. Carefree childhood years filled with constant contact with Nature, walking together every time of year, and fishing, all led to my fascination with Nature. These family experiences awakened within me a love and respect for Nature, and the desire to constantly discover more and more of its mysteries.
The natural consequence of such nurtured interests was certainly my choice of a course of study, which was, as one can easily guess, Biology at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. During my studies, I also developed a great passion for aquaristics and began to be interested in a field of art which, as it later turned out, took over my life — PHOTOGRAPHY.
My biology studies were also the beginning of my marriage, when I met my Muse — Wife, Edyta, who connects with me not only in life, but also in passions; she supports all my artistic actions, and helps to analyse them thoroughly and bring them to successful completion.
From a biologist’s point of view, photographing Nature is most often limited to taking a documentary photograph presenting the characteristics of a particular representative of a selected organism or situation. Documentary photography, however, is devoid of emotion. This way of working, which was so close to me at the beginning of my photographic experience, gradually evolved into working with Nature as a creative material with a significant potential for artistic expression.
The scope of my photographic explorations included macro-photography, aquaristic photography, photography of animals in their natural environment, and landscape photography. Each of these areas requires specific preparations, both in terms of equipment and subject matter.
My artistic achievements, I trust, evoke in the audience a desire to learn more about the Laws of Nature, the subtleties of its structures and mysteries, which are worth exploring both scientifically and artistically.
I would like to bring The Art of Nature, which has been my artistic inspiration for many years, closer to the largest possible audience in the widest possible context. Hence my work in organising the International Festival of Visual Art Inspired by Nature “The Art of Nature” which has been held in Toruń annually for a number of years. You are welcome to participate in the Festival of Creators, whose visual artistic endeavours correspond with current trends of illustrating the multidimensionality of Nature.
I would like my vision of the Art of Nature to be expressed in an open series of several photographic exhibitions that I will be organising successively over the coming years as the crowning achievement of a very personal message.Kochajmy przyrodę, bo dzięki niej coraz lepiej rozumiemy sztukę

Vincent van Gogh
 
Z perspektywy czasu już wiem, że słowa van Gogha stały się mottem mojego życia, które od wczesnego dzieciństwa realizowałem dzięki moim Rodzicom i Dziadkom. Beztroskie, dziecięce lata wypełnione nieustającym kontaktem z Naturą, wspólnymi spacerami o każdej porze roku, wędkowaniem stały się przyczynkiem do pierwszych fascynacji Przyrodą. Te rodzinne doświadczenia rozbudzały we mnie miłość i szacunek do Natury oraz chęć nieustającego odkrywania coraz to nowych Jej Tajemnic.
Naturalną konsekwencją tak karmionych zainteresowań był z pewnością wybór kierunku studiów, a była nim, jak nie trudno się domyślić Biologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czas studiów to także rozwój mojej wielkiej pasji, akwarystyki i początki zainteresowań dziedziną sztuki, która jak się później okazało, zawładnęła moim życiem – FOTOGRAFII.
Studia biologiczne to także początek mojego małżeństwa, kiedy to poznałem swoją Muzę – Żonę, Edytę,
która łączy ze mną nie tylko wspólne życie, ale i pasje oraz wspiera wszystkie moje artystyczne poczynania, pomaga je wnikliwie przeanalizować i doprowadzić do szczęśliwego finału.
Fotografowanie Natury z punktu widzenia biologa najczęściej ogranicza się do wykonania dokumentacyjnego zdjęcia obrazującego cechy charakterystyczne danego przedstawiciela wybranego organizmu lub sytuacji. Fotografia dokumentacyjna pozbawiona jest jednak emocji. Ten rodzaj pracy, tak mi bliski w początkach moich doświadczeń fotograficznych, ewoluował stopniowo w stronę, gdzie Przyroda stawała się Tworzywem Twórczym o znacznym potencjale artystycznego przekazu.
Zakres moich poszukiwań fotograficznych obejmował makrofotografię, fotografię akwarystyczną, zwierząt w naturalnym środowisku oraz fotografię pejzażową. Każdy z tych tematów wymaga specyficznych przygotowań, zarówno sprzętowych, jak i merytorycznych.
Moje dokonania artystyczne, mam nadzieję, wywołują u odbiorców chęć poznania Praw Natury, subtelności jej struktur i tajemnic, które warto śledzić zarówno pod kątem naukowym, jak i artystycznym.
Sztukę Natury, która inspiruje mnie od wielu lat w aspekcie artystycznym, pragnę przybliżyć jak największemu gronu odbiorców w jak najszerszym kontekście. Stąd też moje prace organizacyjne nad Międzynarodowym Festiwalem Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą „Sztuka Natury”, który odbywa się w Toruniu corocznie od wielu lat. Zapraszam do udziału w Festiwalu Twórców, których wizualne poczynania artystyczne wpisują się w nurt ukazania wieloaspektowości Natury.
Chciałbym, aby moja wizja Sztuki Natury znalazła wyraz w otwartej serii kilku wystaw fotograficznych, które będę tworzyć sukcesywnie w najbliższych latach jako uwieńczenie bardzo osobistego przekazu.