We perceive the surrounding reality with various senses and only by combining all the stimuli can we feel it completely. The sense that allows us to gather a significant amount of information about our environment is the sense of sight.
Our eyes constantly analyse the space around us in search of both danger and beauty.
Human vision can only function when it receives light stimuli, that is, a small fragment of the electromagnetic wave spectrum. Our eyes register wavelengths of the visible light spectrum between 400 and 700 nm. In the absence of this range, the sense of sight becomes useless. The full range of electromagnetic radiation runs from the shortest gamma waves, through X-rays, ultraviolet (UV), visible (VIS), and then infrared (IR), microwaves, to the longest radio waves. What a small part of the spectrum we use! Human imagination, often embodied by invented superheroes, is moving towards superpowers that make us see more. Then, our vision penetrates the matter and we notice things and colours invisible to man, but registered, for example, by animals.
The idea behind the exhibition „Spectrum” is an expedition into the ranges of electromagnetic waves, where the audience will experience the image of the world inaccessible to a mere mortal. Our journey will include images across a very wide spectrum of electromagnetic radiation, from X-rays to infrared waves.
Taking on the challenge of organising the “Spectrum” exhibition required considerable logistical preparation.
The X-ray photographs were produced as a result of cooperation with Polna Veterinary Clinic in Toruń, which provided the necessary equipment and a great deal of support and assistance with the project. The search for plants that glow under UV light was aided by the resources of the Didactic Garden of the Faculty of Biological and Veterinary Sciences of the Nicolaus Copernicus University, an institution that lent me its exhibits for photo sessions. The displayed photographs, taken in visible light, reflect the many hours spent in the bosom of Nature. These were also hours spent in hiding, so that, unseen by the animals, I could observe them in their natural daily life. Coming back from the morning photo sessions did not mean taking a break. The increasing sunlight during the day was, in turn, perfectly suited to capture Nature in the infrared light spectrum.
Any type of photography, be it UV, VIS or IR required the use of specialised photographic equipment, a considerable amount of which filled my photographic backpack tightly and gave weight to my creative urge.
I hope that in the photographs featured in the exhibition, you will find the emotions, the magic of painting with light and the creative search that accompanied me throughout the time when the photographs were created in “Spectrum”.
Otaczającą nas rzeczywistość odbieramy wieloma zmysłami i dopiero połączenie wszystkich bodźców
pozwalana nam poczuć ją w pełni. Zmysłem, który pozwala nam zebrać znaczącą ilość informacji na temat naszego otoczenia, jest zmysł wzroku.
Nasze oczy nieustannie analizują przestrzeń wokół nas w poszukiwaniu zarówno zagrożeń, jak i piękna.
Wzrok człowieka może funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy odbiera bodźce świetlne, czyli niewielki wycinek spektrum fal elektromagnetycznych. Nasze oczy rejestrują fale widma światła widzialnego o długości od 400 do 700 nm. W przypadku braku tego zakresu zmysł wzroku staje się dla nas bezużyteczny. Pełen zakres promieniowania elektromagnetycznego rozciąga się od najkrótszych fal gamma, poprzez promieniowanie rentgenowskie (RTG), ultrafioletowe (UV), widzialne (VIS) i dalej podczerwone (IR), mikrofalowe, aż po najdłuższe fale radiowe. Jakże mały wycinek spektrum wykorzystujemy! Fantazja ludzi, ucieleśniana często przez wymyślanych superbohaterów, podąża w stronę supermocy, dzięki której widzimy więcej. Wówczas wzrok przenika przez materię i zauważamy rzeczy i kolory niewidoczne dla człowieka, a rejestrowane np. przez zwierzęta.
Wystawa pt. „Spektrum”, w swoim założeniu jest wyprawą w zakresy fal elektromagnetycznych, gdzie odbiorca doświadczy obrazu świata, który dla zwykłego śmiertelnika jest niedostępny. Nasza podróż obejmie obrazy w bardzo szerokim spektrum widma elektromagnetycznego od promieniowania rentgenowskiego aż po fale podczerwone.
Podjęcie się wyzwania realizacji wystawy „Spektrum” wymagało znacznych przygotowań logistycznych.
Wykonanie zdjęć rentgenowskich było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z Lecznicą Weterynaryjną „Polna” w Toruniu za sprawą odpowiedniego sprzętu i wielkiej chęci pomocy przy przedsięwzięciu. Poszukiwanie roślin świecących w świetle UV wsparły zasoby Ogrodu Dydaktycznego Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, który użyczał mi swoich eksponatów do sesji fotograficznych. Prezentowane zdjęcia wykonane w świetle widzialnym to liczne godziny spędzone na łonie Natury. To także wiele godzin spędzonych w ukryciach, dzięki którym niewidoczny dla zwierząt mogłem je podpatrywać podczas ich codziennego życia. Powrót z porannych sesji fotograficznych nie oznaczał chwili wypoczynku. Wzmagająca się w ciągu dnia operacja słoneczna doskonale nadawała się z kolei do tego, aby utrwalać Przyrodę w spektrum światła podczerwonego.
Każdy rodzaj zdjęć, czy to UV, VIS czy IR wymagał użycia specjalistycznego sprzętu fotograficznego, którego znaczna ilość wypełniała szczelnie plecak fotograficzny i nadawała ciężar mojej wenie Twórczej.
Mam nadzieję, że w zdjęciach tworzących wystawę odnajdą Państwo emocje, magię malowania światłem oraz poszukiwania twórcze, które towarzyszyły mi przez cały ten czas, kiedy powstawały fotogramy w Spektrum”


RTG
X-ray photographs (roentgenograms) are produced by roentgen radiation, otherwise known as X-rays, with wavelengths in the range from about 10 pm to 10 nm. This radiation is produced when free electrons are decelerated. This type of radiation, usually generated by an X-ray tube, is characterised by high penetrability. It passes through the object to be photographed, and onto the X-ray film or digital matrix. Radiation not absorbed by the exposed object results in blackening of the film or matrix, the more radiation is retained by the object, the less blackening occurs in the image. The image produced in this way is a negative. This technique allows us to see beyond what is visible to the human eye, such as the surprising interiors of rose flowers composed of subtle petals, or the buds of a lily flower.Zdjęcia rentgenowskie (rentgenogramy) powstają dzięki promieniowaniu rentgenowskiemu, inaczej promieniowanie Roentgena lub X, o fali w zakresie długości od ok. 10 pm do 10 nm. Promieniowanie to wytwarza się podczas hamowania wolnych elektronów. Ten rodzaj promieniowania, które jest przeważnie generowane przez lampę rentgenowską, charakteryzuje się dużą przenikliwością. Przechodzi ono przez fotografowany obiekt i trafia na błonę rentgenowską lub matrycę cyfrową. Promieniowanie niepochłonięte przez naświetlany przedmiot powoduje zaczernienie błony lub matrycy, a im więcej promieniowania zostaje zatrzymane w fotografowanym obiekcie, tym mniejsze będzie zaczernienie na zdjęciu. Zdjęcie, które w ten sposób powstaje, jest negatywem. Technika ta pozwala zobaczyć to, co niewidzialne dla ludzkiego oka, np. zaskakujące wnętrza kwiatów róży złożonych z subtelnych płatków czy pąków kwiatu lilii.UV
Ultraviolet, beyond violet or UV radiation, fits in the wavelength range from 10 nm to 400 nm. It allows to take fluorescent or, in other words, luminescent photographs. These images are produced by the photographed object emitting visible light after being illuminated by a beam of ultraviolet radiation. A darkened room is essential for taking these photographs.
Such pictures are very unobvious. In the studio, I analysed hundreds of plant species, hoping to find those that would show fluorescence. It was laborious work, with a thrill and uncertainty as I illuminated a specimen with UV light and awaited its spectral response. The response was often unexpected or very spectacular.
To record this type of phenomenon, cameras without a UV filter are used, but also those with the filter placed in front of the matrix. It is important to use the simplest possible photographic lenses without coatings that prevent UV light from reaching the camera.
Promieniowanie ultrafioletowe, nadfioletowe lub nadfiołkowe mieści się w zakresie długości fal od 10 nm do 400 nm. Pozwala ono wykonać fotografie fluorescencyjne lub inaczej mówiąc — luminescencyjne. Zdjęcia te powstają dzięki emisji przez fotografowany obiekt światła widzialnego po oświetleniu go wiązką promieniowania ultrafioletowego. Niezbędne do wykonania takich zdjęć jest zaciemnione pomieszczenie.
Zdjęcia te są bardzo nieoczywiste. W studio analizowałem setki gatunków roślin z nadzieją, że znajdę te, które wykażą się fluorescencją. Była to żmudna praca, z dreszczykiem emocji i niepewności, kiedy to oświetlając modela światłem UV, oczekiwałem jego widmowej odpowiedzi. Odpowiedź ta była często nieoczekiwana lub bardzo spektakularna.
Do rejestracji tego typu zjawiska używa się aparatów fotograficznych pozbawionych filtra UV, lecz także takich z filtrem, który znajduje się przed matrycą. Ważne jest zastosowanie jak najprostszych obiektywów fotograficznych pozbawionych powłok odcinających dostęp światła UV do aparatu.

VIS
A small section of the spectrum of electromagnetic radiation in the 400 nm to 700 nm wavelength range constitutes visible light. This is the range of the spectrum to which the retina of the human eye responds, enabling the process of vision. It is the part of the spectrum closest to humans, through which we learn about the world, we grasp the shapes and colours of our surroundings. We delight in colours – the components of white light, ranging from violet to deep red, as illustrated by the rainbow that appears after the rain. We enjoy the fabulously colourful features of Nature, plants, animals or breathtaking landscapes.
By means of visible light, from dawn to dusk, we can function normally in our surroundings, and after dusk, we can use artificial lighting that also falls within the visible light spectrum.
All cameras, be they reflex cameras, mirrorless cameras, compacts or smartphones, are designed to capture images in visible light.
Niewielki wycinek spektrum widma promieniowania elektromagnetycznego w zakresie od 400 nm do 700 nm długości fali to światło widzialne. Jest to zakres widma, na jaki reaguje siatkówka ludzkiego oka, co umożliwia proces widzenia. Najbardziej bliski człowiekowi fragment widma, dzięki któremu poznajemy świat, chłoniemy kształty i ferię barw otoczenia. Rozkoszujemy się barwami – składnikami światła białego, rozpiętymi od fioletu po głęboką czerwień, co ilustruje chociażby tęcza pojawiająca się po deszczu. Podziwiamy bajecznie kolorowe elementy Natury, rośliny, zwierzęta czy zapierające dech w piersiach krajobrazy.
Dzięki światłu widzialnemu, od świtu do zmierzchu, możemy normalnie funkcjonować w otoczeniu, a po zmierzchu wspomagać się oświetleniem sztucznym, też mieszczącym się w zakresie spektrum światła widzialnego.
Do uwieczniania zdjęć w świetle widzialnym przewidziane są wszystkie aparaty fotograficzne, zarówno
te funkcjonujące jako tzw. lustrzanki, bezlusterkowce, kompakty czy te montowane w smartfonach.
IR
The infrared spectrum extends from 700 nm to 400 nm electromagnetic wavelengths. Near-infrared photography makes it possible to record a fragment of the radiation spectrum that, under natural conditions, remains beyond human perception. To record such images, modified digital cameras are used, which have no built-in infrared filter, and the recorded spectral range is selected by means of an appropriate photographic filter placed in front of the matrix. This introduces extremely interesting changes to the recorded objects. The green of the plants becomes as if covered with snow, the bright sky develops amazing colours depending on the wavelength of the filter used. This form of spectral recording, depending on the filters and computer processing used, allows one to experience such a different reality inaccessible on a daily basis.
Spectacular visual effects are the result of significant variance in the specific reflectivity of infrared waves with those responsible for the formation of visible light. One very good example is the already mentioned green, which reflects most of the infrared radiation, accounting for its specific white colour. The characteristics of photography in the infrared spectrum make landscape the most popular and spectacular subject for such pictures.
Widmo podczerwieni rozciąga się od 700 nm do 4000 nm długości fali elektromagnetycznych. Fotografia w bliskiej podczerwieni pozwala na zarejestrowanie fragmentu spektrum promieniowania, które w naturalnych warunkach pozostaje poza ludzką percepcją. Do rejestracji takich zdjęć wykorzystuje się zmodyfikowane, cyfrowe aparaty fotograficzne, które pozbawiono wbudowanego filtra podczerwieni, a rejestrowany zakres spektrum wybierany jest za pomocą odpowiedniego filtru fotograficznego umieszczanego przed matrycą. Wprowadza to niezwykle interesujące zmiany w rejestrowanych obiektach. Zieleń roślin zaczyna wyglądać, jakby była pokryta śniegiem, jasne niebo zyskuje niesamowite kolory w zależności od długości fali użytego filtra. Ten rodzaj rejestracji widma, w zależny od użytych filtrów i obróbki komputerowej, pozwala na obcowanie z tak odmienną, niedostępną na co dzień rzeczywistością.
Za spektakularne efekty wizualne odpowiada znaczna rozbieżność w zakresie specyfiki odbijania fal podczerwonych od tych odpowiedzialnych za powstawanie światła widzialnego. Bardzo dobrym przykładem jest wspomniana już zieleń, która odbija większość promieniowania podczerwonego, co odpowiada za jej specyficzny biały kolor. Specyfika fotografowania w widmie podczerwieni sprawia, że najpopularniejszym i najbardziej widowiskowym obiektem dla takich zdjęć staje się krajobraz.
IR 590
IR 720
AcknowledgementsPodziękowania
I would like to thank Tomasz Rykaczewski, the owner of Polna Veterinary Clinic in Toruń, for his help in taking the X-ray pictures.
lecznicapolna.pl
I would also like to thank the staff of the Didactic Garden of the Faculty of Biological and Veterinary Sciences of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, the manager, dr. Dariusz Kamiński and mgr. Karol Fiedorek for lending their exhibits for the photos and for identifying the plant material.
Many thanks to Krzysztof Niedbala, owner of the Publishing and Advertising Agency „EPOGRAF”, for his support in designing and compiling the catalogue.
epograf.pl
Dziękuję bardzo Tomaszowi Rykaczewskiemu, właścicielowi Lecznicy „Polna” w Toruniu, za pomoc w realizacji zdjęć RTG.
lecznicapolna.pl
Dziękuję bardzo pracownikom Ogrodu Dydaktycznego Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu, kierownikowi, dr. Dariuszowi Kamińskiemu i mgr. Karolowi Fiedorkowi za użyczenia eksponatów do zdjęć oraz oznaczenie materiału roślinnego.
Bardzo dziękuję Krzysztofowi Niedbale, właścicielowi Agencji Wydawniczo-Reklamowej „EPOGRAF”, za pomoc w projektowaniu i składzie katalogu.
epograf.pl