Wystawa została dofinansowana w ramach ramach Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Cztery …
Four …
Cztery pory roku – wiosna, lato, jesień, zima. Cztery żywioły – ziemia, powietrze, woda, ogień. Cztery strony świata – północ, południe, wschód, zachód. Fotografia spełnia się w rejestracji obiektu danego, bez niego nie ma obrazu fotograficznego, jej zadaniem jest bowiem uzyskanie obrazu trwałego. Dzieje się tak na skutek uruchomienia szeregu procesów fizyczno-chemicznych. Fotografia zapamiętuje w ułamku czasu to co już minęło, jest skalpelem tnącym czas, umiejscawia się na styku dwóch niebytów dając materialne świadectwo istnienia. Fotografia przyrody wpisana jest w tę definicję, utrwala i ujawnia to co minęło, to co nie powróci w takim samym widoku. Czas nie pozwala na powtórzenie tego co już było, każda sekunda jest inna, niepowtarzalna, tak jak cztery pory roku. Powtarzalny rytm jest jednak zawsze odmiennie determinowany poprzez cztery żywioły, które nieuchronnie wpływają na faunę i florę. Cztery strony świata kształtują różnorodność bogactwa widoków, każda ze stron ukazuje odmienny widok, buduje inny kontekst miejsca.
W pracach Adama Adamskiego odnajdujemy cztery pory roku, które obrazują roczny cykl życia „Doliny”, równieżcztery strony świata poprzez zmiany powodowane kierunkiem mas powietrza i fronty pogodowe napływające z wszystkich stron, dające w konsekwencji obrazy o wielkiej różnorodności. Żywioły odnajdujemy w barwie i jej temperaturze. Wiosna jest ciepła, ale jeszcze schłodzona klimatem po zimie, lato gorące z przewagą nasyconej zieleni, błękitem gorącego nieba, rozpalonym prawie do białości słońcem, jesień przywraca chłód barwy począwszy od ostatnich ciepłych tonów do chłodu przedzimia, zima kończąca cykl ukazuje dolinę obrazami o przewadze chłodnych, skrystalizowanych barw.
Adam Adamski jest świadkiem, a zarazem sprawcą. Dokumentuje konsekwentnie niewielki skrawek naszej planety, fotografując zabiera w ułamku czasu jego obraz, zapamiętuje to co bez fotografii nie ma szansy utrwalić się na wieczność. Tworzy symbol planety przepełnionej życiem, rejestruje jej oddech, tętno, sprawia iż to co minęło bezpowrotnie, trwa w zamrożonym obrazie. Obrazy „Doliny” spaja piąty żywioł – eter, jest on obecny w regule, która wymusza powroty pór roku, pogody, barw. Eter jawi się w tych obrazach jako sprawca, demiurg budujący regułę powrotów cyklu życia, jednak zawsze w niepowtarzalnej, odmiennej formie. Każda chwila jest bowiem inna, niepowtarzalna. Można powrócić w to samo miejsce i na nowo je odkrywać, tworzyć kolejne obrazy w innym kontekście.
Obraz „Doliny” stworzony przez Pana Adama Adamskiego jest pomnikiem, hołdem dla naszej planety, jest też przestrogą, zwłaszcza w obecnych czasach degradujących środowisko naturalne. Fotografie te ukazują w przepięknej formie naturę, zachęcają do wejścia w świat dostarczający doznań estetycznych, jednak ich przesłanie jest najważniejsze: to co było może już nie powrócić, nie jest dane na zawsze, dbajmy o planetę.

dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK Kurator wystawy

Four seasons — Spring, Summer, Autumn, Winter. Four elements — Earth, Air, Water, Fire. Four cardinal directions — North, South, East, West. Photography operates through recording a given object, there is no photographic image without the object; its purpose being to produce a permanent image. This occurs as a consequence of the activation of a number of physical and chemical processes. In a fraction of time, photography registers what has already passed, as a scalpel that cuts through time; and it places itself at the junction of two realms of nothingness, providing material evidence of existence. Wildlife photography is included in this definition; it captures and reveals what has passed, what will not return in the same setting. Time does not allow for repetition of what has passed, each second is different, unique, just like the four seasons. Yet, the repetitive rhythm is always differently determined by the four elements, which inevitably affect the fauna and flora. The four cardinal directions shape the diversity of the abundance of views, each showing a different perspective, building a distinctive context of the setting.
Adam Adamski’s works feature the four seasons illustrating the annual cycle of life of the ’Valley’, as well as the four cardinal directions — through changes caused by the direction of air masses and weather fronts coming from all directions, resulting in images of great diversity. The elements are reflected in colours and their temperature. Spring is warm but still cooled by the post-winter climate; summer is hot with a predominance of saturated greens, the blue of the hot sky, the sun heated nearly to whiteness; autumn brings back the coolness of colour ranging from the last warm tones to the chill of early winter; cycle-ending winter portrays the valley with images of predominantly cool, crystallised colours.
Adam Adamski is a witness and, at the same time, a maker. He consistently documents a small piece of our planet, takes a snapshot of it in a fraction of time, and memorises what, without photography, has no chance of being preserved for eternity. He creates a symbol of a planet overflowing with life, registers its breathing, its pulse, and ensures that what has passed irretrievably persists in a frozen image. The images of the ’Valley’ are bound together by the fifth element – aether, which is present in the principle that enforces the return of seasons, weather, colours. Aether manifests itself in these paintings as a creator, a demiurge constructing the principle of the recurrence of the cycle of life, yet always in a unique, distinct form. For every moment is different, unique. It is possible to return to the same place and rediscover it, to create new images in a different context.
The image of the ’Valley’ created by Adam Adamski constitutes a monument, a tribute to our planet; it is also a warning, especially in the present times of environmental degradation. These photographs present nature in a wonderful form and invite us to enter a world that provides an aesthetic experience, but their message is the most important: what was may not come back, it is not given forever, and we should take care of the planet.

dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. at NCU The curator of the exhibition:
Przystanek Dolina
Valley Junction
Wędrówki zwierząt, to spektakle które odbywają się cyklicznie na naszej planecie „od zawsze”. Zarówno, te krótkie – w poszukiwaniu partnera lub pokarmu, jak i te dłuższe, trwające tygodniami i liczone w tysiącach kilometrów wyprawy. Taka jest cena przedłużenia gatunku w najbardziej sprzyjającym miejscu i czasie. Kierunki tych podróży, doskonalone dzięki wytycznym utrwalonym w „GPS” poprzednich pokoleń prowadzą przez bezpieczne i gwarantujące znalezienie miejsca na odpoczynek i zdobycie pokarmu trasy. Główną osią wszelkich wypraw zwierzęcych są doliny rzek. Arterie, które bezpiecznie przeprowadzą wędrowców przez swój teren gwarantując im miejsca wypoczynku i zasoby pokarmowe niezbędne do uzupełnienia energii tak potrzebnej przy pokonywaniu tych mniejszych lub większych odległości. Możliwość podpatrywania zwierzęcych migracji jest dla mnie wyjątkowym przeżyciem. Od trzydziestu lat jestem ich obserwatorem w Bagiennej Dolinie Drwęcy, a ostatnio podczas wszystkich pór roku. Z nie lada precyzją, do kliku dni, potrafię przewidzieć kiedy pojawią się goście, w „Dolinie” – tacy jak gęsi białolice czy zbożowe. Wiem kiedy spodziewać się przylatującego z Indii dudka, który zagości tutaj na dłużej wychowując swoje potomstwo w starej, spróchniałej wierzbie rosnącej nad brzegiem Drwęcy. Dolina tworzy niepowtarzalny entourage obserwatorom jej przyrodniczych gości. Ta estetyczna otoczka wzbogaca i wzmacnia emocje związane z spektaklem natury. Poranne mgły otulające bohaterów opowieści swoim delikatnym woalem, obłoki srebrzyste towarzyszące nasłuchiwaniu nawoływań sów czy też niepowtarzalny zapach łąk. Przez przystanek „Dolina” w zależności od pór roku, przemieszczają się zarówno dalekobieżne, międzykontynentalne grupy gęsi, kaczek czy żurawi podróżujących na północ Europy, jak i lokalne łosie zmieniające lokum między lasem a rozlewiskami. Mam wielką przyjemność i zaszczyt być obserwatorem tych wyjątkowych podróży, widzieć jak „Dolina” dba o swoich gości, a oni ukontentowani ich przyjęciem powrócą tu w nowym cyklu życia. Zapraszam Państwa na opowieść o tym bliskim mojemu sercu miejscu ,w podróży poprzez pory roku.
Animal migration, are performances that have been taking place periodically on our planet “all along”. Whether short — in search of a mate or food, or longer ones — expeditions lasting weeks and counting thousands of kilometres. This is the price of continuation of the species in the most favourable place and time. The directions of these journeys, perfected by the guidelines recorded in the „GPS” of previous generations, guide through routes that are safe and guarantee a place to rest and find food. The main axis of any animal expedition are river valleys. These arteries safely guide the wanderers through their territory, providing them with resting places and the food resources necessary to replenish the energy so needed to travel across short or long distances. The opportunity to observe animal migrations is a remarkable experience for me. I have been watching them in Bagienna Dolina Drwęcy (Swampy Drwęca Valley) for thirty years, and, more recently, during all seasons. With no small degree of precision, up to a few days, I can predict when visitors to the “Valley” — such as barnacle geese or bean geese — will appear. I know when to expect a hoopoe migrating from India, making a long-term home here to raise its offspring in an old decayed willow tree growing on the banks of the Drwęca River. The Valley creates a unique setting for observers of its wildlife visitors. This aesthetic setting enriches and enhances the excitement of the spectacle of nature. The morning mists surrounding the characters in the story with their delicate veil, the silver clouds accompanying the calls of the owls or the unmistakable scent of the meadows. Depending on the seasons, long-distance, intercontinental groups of geese, ducks or cranes travelling north to Europe, as well as local moose changing locations between the forest and the floodplains, pass via the “Valley” Junction. It is my great pleasure and honour to be an observer of these unique journeys, to see how the “Valley” cares for its visitors, and how they are content to return here in a new cycle in their lives. You are welcome to enjoy the story of a place that is close to my heart, on a journey through the seasons.
Wiosna
Spring
Przejmująca cisza, która wypełniała Dolinę przez ostatnie miesiące, powoli ustępuje miejsca różnorodnym dźwiękom pojawiającym się, zarówno w nurcie Drwęcy, jak i w jej najbliższym otoczeniu. Rzeka, do tej pory pozostająca w uścisku grubej lodowej skorupy, zaczyna zrzucać jej okowy. Z nadzieją nasłuchuję odgłosów pękającego lodu i z wielką, niekłamaną przyjemnością obserwuję jak odpływa on niesiony coraz to bardziej bystrym nurtem wyzwolonej rzeki. Ta radosna, uwolniona Drwęca przejmuje panowanie na coraz to większych obszarach Doliny, zalewając je corocznym, życiodajnym wezbraniem. Rzecznemu spektaklowi przypatruje się jakby od niechcenia, obojętnie, bez emocji kamienny krzyż, świadek wydarzeń sprzed wieków. Z dystansem czasu i przestrzeni w bezpiecznej odległości od dynamicznej i kapryśnej Drwęcy. Tej gwałtownej ekspansji rzeki wtóruje coroczny, wyczekiwany przeze mnie odgłos przekrzykujących się tysięcy gęsi, które pojawiają się na rozlewiskach. Wykorzystują one te miejsca nie tylko do „dyskusji”, lecz przede wszystkim do odpoczynku i regeneracji sił po pokonaniu wielu tysięcy kilometrów. Ptaki te, po „przystanku w gościnnych progach Drwęcy” przygotowują się do pokonania jeszcze olbrzymiego dystansu w drodze na lęgowiska na Dalekiej Północy. Goście przybywają przeważnie po zachodzie słońca, a o ich obecności pod osłona nocy świadczą tylko ich głośne rozmowy. Wypijam mocną kawę i udaje się jeszcze w środku nocy w moje ulubione miejsca obserwacji, żeby przygotować się do fotografowania i filmowania tych okazjonalnych bywalców Doliny. Montuję sprzęt po omacku, w całkowitych ciemnościach i oczekuję odrobiny światła, które pozwoli mi na obserwację i dokumentowanie tego co odsłoni świt. Ilość lumenów, powoli, wzrasta, ukazując moim oczom tajemnicze sylwetki jakby – „zjawy”, które poruszają się ponad powierzchnią wiosennych rozlewisk. Świt, jakże przeze mnie wyczekany, eksploduje na niebie bogactwem faktur i kolorów. Po nocnym wypoczynku wędrowcy kierują swoje skrzydła w stronę słońca, które dopiero co wychyla się nad horyzontem i ruszają w dalszą podróż żegnając się z Doliną. Słońce, po okresie zimowego letargu z coraz to większą siłą i coraz szybciej podnosi się codziennie i oświetla rzekę ciepłymi promieniami. Nadbrzeżne drzewa kładą się ostrymi cieniami na rozlewiskach tworząc kompozycję „świetlnego patchworka, w który włączają się ptaki dynamicznie sunące po tafli wody. Pierzaści mieszkańcy Drwęcy i jej rozlewisk wystawiają swoje skrzydła w stronę wschodzącego słońca oddając mu cześć i chłonąc jego dobrą energię. Z wolna nad rozlewiskami nastaje cisza, po tym jak większości skrzydlatych przybyszów, powoli opuszcza swój „przystanek”, z rzadka tylko przerywana odgłosami stałych mieszkańców. Większość ptaków dobrała się już w pary i w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do założenia gniazda przeszukuje odludne uroczyska Doliny. Żyzne, nadrzeczne pola zaczynają pokrywać się delikatnym woalem młodej, soczystej zieleni ozimin. Radości z tego faktu nie kryją zające, które przez ostatnie miesiące były skazane na przymusową dietę. Podobnie, zieleniejące łąki, stają się miejscem sąsiedzkich spotkań podczas wspólnych posiłków saren i gęgaw, przerywanych od czasu do czasu sprzeczkami o dostęp do najsmaczniejszych, młodych ździebeł. W kwietniu następuje w Bagiennej Dolnie Drwęcy, kolejny etap – druga fala odwiedzin. Goście, pojawiający się w tym okresie, pozostają tu na dłużej korzystając ze szczodrobliwości tego miejsca, aby założyć rodzinę i przedłużyć gatunek. Trzcinowiska i wszelkiego rodzaju zarośla wypełniają się ptasimi trelami. Brzęczka swoim donośnym i jakże charakterystycznym głosem, ogłasza światu, że oto na kilka miesięcy obejmuje w posiadanie właśnie te okoliczne trzciny. Zacny Gospodarz tego terenu – łoś, po spędzeniu zimy w lesie sosnowym z lubością oddaje się pałaszowaniu świeżych i smacznych liści znalezionych w zalewowych terenach nad Drwęcą. Czas biegnie nieubłaganie, nadchodzi maj z ciepłymi, coraz krótszymi nocami, które rozbrzmiewają odgłosami godowymi naszych płazów, z których to szczególnie budzi sympatię rzekotka drzewna. Co ciekawe, inaczej niż nasze rodzime płazy, spędza ona większość swojego życia wśród liści drzew i krzewów, a opuszcza je tylko w okresie godowym, aby złożyć skrzek w rozlewiskach Drwęcy. Zanikający ptasi, godowy harmider i pojawiające się odgłosy piskląt – owoców ich miłości, świadczy o końcu tej najpiękniejszej i najciekawszej przyrodniczo pory roku. Dorosłe ptaki uwijają się jak w ukropie karmiąc wiecznie nienasycone „młode dzioby”. Czyni tak m.in. dudek, przybysz z dalekich Indii, tajemniczy barwny ptak z imponującym „czubem”, zamieszkujący stare, dziuplaste wierzby. Czas przebudzenia, nowego życia powoli się dopełnia. Coraz dłuższe, ciepłe dni uzmysłowiają nam, że nadchodzi czas zmian. Nadchodzi ciepłe i leniwe LATO.
The poignant silence that has filled the Valley for the past few months is slowly giving way to a variety of sounds emerging, both in the Drwęca stream and its immediate surroundings. Thus far remaining in the grip of a thick sheet of ice, the river is now beginning to shed its fetters. I listen with anticipation to the sound of cracking ice and watch with great genuine pleasure as it floats away carried by the ever brisk current of the freed river. This exhilarated, freed Drwęca takes hold of ever larger areas of the Valley, flooding them with its annual, life-giving surge. A stone cross, a witness to the events of centuries ago, watches the river spectacle somewhat casually, dispassionately, indifferently. From a safe distance in time and space away from the dynamic and whimsical Drwęca. This rapid expansion of the river is accompanied by the annual, much anticipated sound of thousands of geese shouting their way across the floodplains. They use these sites not only for “discussions”, but primarily to rest and recover after travelling many thousands of miles. These birds, after a “stopover at the welcoming junction by the Drwęca”, make preparations for travelling further enormous distance on their way to breeding grounds in the Far North. The visitors mostly arrive after sunset, and their presence under the cover of darkness is only evidenced by their loud conversations. I drink a strong coffee and make my way, still in the middle of the night, to my favourite observation spots to prepare for photographing and filming these occasional visitors to the Valley. I assemble my equipment blindly, in total darkness, and wait for a bit of light to allow me to observe and document what the dawn will reveal. The number of lumens slowly increases, revealing to my eyes mysterious silhouettes of a kind — “phantoms” floating above the surface of the spring floodplains. The dawn, so eagerly longed for, explodes in the sky with a plethora of textures and colours. After a night’s rest, the travellers point their wings towards the sun, which is only just rising above the horizon; and continue their journey as they bid farewell to the Valley. The sun, after its winter lethargy, rises with increasing strength and is rising faster and faster every day illuminating the river with its warm rays. The riverside trees cast stark shadows over the floodplains, creating a composition of a patchwork of light, which incorporates birds dynamically gliding across the water surface. The feathered inhabitants of the Drwęca River and its floodplains extend their wings towards the rising sun worshipping it and soaking up its beneficial energy. With only infrequent interruptions by the sounds of the permanent residents, silence slowly settles over the floodplains, after most of the winged newcomers have slowly left “their junction”. Most of the birds have already mated and are scouting the desolate charms of the Valley in search of a suitable nesting place. The fertile riverside fields are beginning to display a delicate veil of the young, luscious green of the winter crops. The hares, having been condemned to a forced diet plan for the past few months, cannot hide their joy at this development. Likewise, the greening meadows become a place for neighbourhood gatherings during shared meals of roe deer and greylag geese, from time to time punctuated by disputes over access to the tastiest fresh sprigs. April sees the next phase in the Bagienna Dolina Drwęcy (Swampy Drwęca Valley) — a second wave of visitors. Taking advantage of the generosity of the place, the visitors arriving during this period stay here for longer to start a family and ensure the continuation of the species. Reedbeds and all kinds of thickets are filled with bird trills. With his loud and distinctive voice, Savi’s warbler announces to the world that he is hereby taking possession of the area’s reeds for a few months. After spending the winter in the pine forest, the noble host of the area — the elk, indulges himself in devouring fresh and tasty leaves found in the floodplains on the Drwęca River. Time is running inexorably, come May with warmer and shorter nights that resound with the mating sounds of our amphibians, of which the tree frog is a particular favourite. Interestingly, unlike our native amphibians, it spends most of its life among the foliage of trees and shrubs, and only leaves them during the mating season to lay its eggs in the floodplains of the Drwęca River. The fading of the birds’ mating noise and the emerging sounds of the chicks — the fruits of their love, indicate the end of this most beautiful and environmentally interesting time of year. The adult birds bustle about feverishly feeding their ferociously hungry “young beaks”. So does, for instance, a hoopoe — a newcomer from distant India, a mysterious colourful bird with an impressive crest, and inhabitant of old hollow willows. The time of awakening, of new life, is slowly coming to a close. Longer and warmer days make us realise that a time of change is coming. A warm and lazy SUMMER is approaching.
Lato
Summer
Wieczorową porą nadrzeczne łąki, po upalnym dniu, uwalniają z siebie aromaty ziół tworząc niesamowitą mieszanką zapachów otulających nas w czasie krótkich, letnich nocy. Zanurzeni w odurzającej woni możemy posłuchać ostatniego z aktywnych trzcinowych wirtuozów, trzciniaka, którego trele umilają nam wieczory i poranki. Słońce, swoją maksymalną, letnią energią ogrzewa łąki, pola i ugory, na których eksponują swoje piękno i przepych kwiaty wielu różnych gatunków roślin. Coraz trudniej jest obecnie spotkać znaczne obszary kwitnącego maku polnego, dlatego każde takie miejsce bardzo cieszy i poświęcam mu sporo uwagi fotograficznej. Częstym gościem makowych płatów bywa bocian biały, który na pewno nie szuka tam żab. Podsumowaniem gorących dni są często burze, które oczyszczają atmosferę a spragnionym roślinom przynoszą potrzebną porcję wody. Wielkim finałem tych dynamicznych chwil są tęcze, których subtelne piękno wpisuje się doskonale w nadrzeczny krajobraz. W Dolinie, na niewielkich torfowiskach możemy spotkać „drapieżną” roślinę, rosiczkę. Jej subtelne piękno widoczne jest dopiero w znacznym powiększeniu z powodu jej niewielkich rozmiarów. Czas dojrzewania zbóż to czas obfitości dla dzikich mieszkańców pól. Sarny, mają doskonałe miejsca do żerowania i odpoczynku. Pozostają jednak zawsze czujne na potencjalne zagrożenia obserwując wnikliwie okolicę. Sierpień to czas kiedy na świat przychodzą młode gady. Nad rzeką, w pryzmach zeszłorocznych liści, ze złożonych w czerwcu jaj wykluwają się młode zaskrońce. Rozpoczynają one samodzielne, życie w niebezpiecznym dla nich świecie. Słyszałem opowieści miejscowych, starszych ludzi, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu nad Drwęcą można było spotkać bardzo rzadkie w Polsce żółwie błotne, ale niestety zmiany środowiska wywołane niekorzystną działalnością człowieka spowodowały zanik tego ciekawego gatunku na tych terenach. Na ukwieconych do tej pory łąkach następuje kolejny etap przyrodniczych zmian – czas wydania nasion, dzięki którym zostaje zagwarantowane przedłużenie gatunków. Sierpniowe noce dają wytchnienie od skwaru dnia i umożliwiają udział w niesamowitym spektaklu Natury jakim jest obserwacja „spadających gwiazd”. Nie ma lepszego punktu do tych obserwacji niż łąki nadrzeczne. Chłodne, wrześniowe poranki ubrane w woal mgieł dają subtelnie znać, że zbliża się czas zmian. Nadchodzi „Pani Jesień”….In the evening, after a hot day, the riverside meadows release the aromas of herbs producing an amazing blend of scents, which envelop us during those short summer nights. Immersed in the intoxicating scent, we can listen to the last of the active reed virtuosos, the great reed warbler, whose trills brighten our evenings and mornings. The sun, with its maximum summer vigour, warms the meadows, fields and wastes where the flowers of many different plant species display their beauty and splendour. It is becoming increasingly difficult these days to find large areas of flowering common poppies, so any such site makes me particularly pleased and gets a lot of my photographic attention. The white stork is a frequent visitor to poppy fields and certainly does not forage for frogs there. Hot days often culminate in thunderstorms, which clear the air and bring much-needed water to thirsty plants. The grand finale of these dynamic moments are rainbows, their subtle beauty fits perfectly into the riverside landscape. In the Valley, on small peat bogs, we can encounter a carnivorous plant, the sundews. Because of its small size, its subtle beauty is only visible under considerable magnification. The time when grains ripen is a time of abundance for the wild inhabitants of the fields. Roe deer are provided with excellent foraging and resting areas. Nevertheless, they remain ever vigilant of potential threats by keeping a keen eye on their surroundings. August is the time when young reptiles are born. By the river, within the piles of last year’s leaves, young grass snakes hatch from the eggs laid in June. They are embarking on an independent life in a perilous world. I have heard stories from local, elderly people that until a few decades ago, by the Drwęca River it was possible to encounter the extremely rare in Poland European pond turtle, unfortunately, the environmental changes caused by unfavourable human activity have resulted in the disappearance of this interesting species in the area. By now flowered meadows are undergoing another phase of natural change — the time of seed production, through which the extension of species is guaranteed. August nights offer respite from the heat of the day and allow participation in Nature’s amazing spectacle — watching shooting stars. There is no better point for these observations than the riverside meadows. Chilly September mornings clothed in a veil of fog subtly hint that a time of change is approaching. Here comes “Lady Autumn”…
Jesień
Autumn
Na nadrzecznych łąkach ta pora roku, witana jest głośnym hejnałem. To byki jeleni, głośnymi rykami oznajmiają, że to czas ich jesiennych godów i tym samym obejmują w posiadanie teren Doliny. Ciepłe barwy jesieni stopniowo pokrywają drzewa rosnące w Dolinie dodając im uroku. Pomiędzy pokolorowanymi liśćmi, na zwalonych kłodach drzew możemy wypatrzyć ptaki, które towarzyszą rzece przez cały rok. Tracze nurogęsi zmieniły teraz upierzenie na bardziej stonowane, w jesienno-zimowych tonacjach. Po raz drugi w ciągu roku Dolina wypełnia się klangorem wędrujących na południe i zachód żurawi. Paradoksalnie, ten sam odgłos, który wiosną przynosi nadzieję na odrodzenie się życia teraz napełnia moją duszę nostalgią i podkreśla nieubłagany, coraz szybciej postępujący upływ czasu. Poranne, późnojesienne nadrzeczne łąki, na których zaczyna dominować cisza stają się planem spektakli. Kreują i reżyserują je wiatr, słońce i chmury tworząc ulotne, pełne emocji, wyrazu i koloru wschody jesiennego słońca. Czas biegnie nieubłaganie. Drzewa pozbawione liści przez silne, jesienne wiatry ukazują swoją nagą, fraktalną strukturę. Ci strażnicy rzeki, obejmują swoimi nagimi, długimi i wielokształtnymi koronami otulone gęstą mgłą słońce. Kiedy widoczność się poprawia a słońce kontynuuje swoja drogę po nieboskłonie poprzez drzewa możemy zobaczyć spóźnionych podróżników, którzy regenerują siły przed nadchodzącą nieubłaganie ZIMĄ.On the riverside meadows this season is greeted with a loud bugle call. With loud roars, stags announce the time for their autumn mating season and thus they take over the Valley territory. The warm colours of autumn gradually blanket the trees growing in the Valley, adding to their beauty. Amid the coloured leaves, on fallen tree logs, we can spot the birds that accompany the river throughout the year. Common mergansers have now changed to more subdued plumage, shaded in autumn and winter tones. For the second time in a year, the Valley is filled with the clangour of cranes migrating south and west. Paradoxically, the same sound that in spring brings hope for the rebirth of life now fills my soul with nostalgia and emphasises the unyielding, accelerating passage of time. The late autumn, morning riverside meadows where silence begins to dominate, become the set for the performances. These are produced and directed by the wind, sun and clouds, creating ephemeral autumn sunrises, full of emotion, expression and colour. Time is running relentlessly. Trees stripped of their leaves by strong autumn winds, show their bare, fractal structure. With their naked, long, and multiform crowns, these guardians of the river embrace the sun wrapped in a thick fog. As visibility improves and the sun continues its path across the sky, we can see through the trees the late travellers restoring their strength before the inexorably approaching WINTER.
Zima
Winter
Cisza wypełniająca opuszczone przez ptasich „Gości” przestrzenie Doliny jest przejmująca i głęboka. Słychać w niej szum opadających pierwszych płatków śniegu, otulających pola, łąki i rzekę subtelną, czystą białą kołdrą. Tylko myszołów, całoroczny strażnik Doliny, ze stoickim spokojem, przygląda się temu co nieuchronne, zmianom pór roku. Wąsatki objęły w swoje władanie rozległe, nadrzeczne trzcinowiska, traktując je jako doskonałe miejsca do odpoczynku i obfitującą w pożywienie stołówkę. Zima jest najczęściej monochromatyczna. Tym bardziej cieszą mnie te chwile kiedy obiektyw wyłowi w tym zalewie odcieni szarości subtelny impuls koloru. Zdarzają się też momenty, kiedy słońce i błękitne niebo ożywiają kolorem przemarzniętą rzekę. Zwierzęta starają się przetrwać tą niekorzystną dla nich porę roku. Lis bardzo dużo czasu poświęca na poszukiwanie pożywienia na swoim rozległym terytorium, w granice którego wchodzą także pokryte lodem rozlewiska Drwęcy. Na okolicznych polach, sarny starają się znaleźć pod śniegiem oziminy. Zachowują jednak bardzo dużą czujność i rzucają się do ucieczki w przypadku nawet najmniejszego zagrożenia. Silne mrozy skuwają lodem nawet silny nurt rzeki. Zamiera ona wtedy w zimowym odrętwieniu oczekując nadchodzących zmian. Słońce coraz śmielej i wyżej podnosi się zza linii horyzontu. Dni stają się coraz dłuższe. Zwiastuje to, na co czekam z nieukrywaną niecierpliwością. Gdzieś w oddali, nieśmiało słychać zapowiedź powrotu do Doliny corocznych, wyczekiwanych Gości. Koło czasu się zamyka, a „Przystanek” na drodze wędrówek jest już gotowy aby powitać, ugościć i zaopiekować się „Podróżnymi”, tak jak to czynił przez tysiąclecia. A ja mam nadzieję, że będzie to czynił dalej, i jak najdłużej będę mógł być obserwatorem tych cyklicznych zmian przyrody w mojej ukochanej Bagiennej Dolinie Drwęcy.The silence that fills the spaces of the Valley abandoned by the bird “Guests” is both poignant and profound. You can hear the sound of the first snowflakes falling, wrapping the fields, meadows and river in a subtle, pure white quilt. Only the buzzard, the year-round guardian of the Valley, watches with stoic calm over what is inevitable, the changing of the seasons. The bearded reedlings have taken possession of the extensive riverside reedbeds, regarding them as excellent resting places and an abundant food canteen. Winter is mostly monochromatic. This makes it all the more satisfying when the lens catches a subtle pulse of colour in this flood of shades of grey. However, there are times when the sun and blue skies bring colour back to the frozen river. Animals are trying to survive this unfavourable time of year. The fox spends a great deal of time foraging in its vast territory, which also encompasses the ice-covered floodplains of the Drwęca River. In the surrounding fields, roe deer are trying to find winter grains under the snow. However, they remain very vigilant and flee at even the slightest threat. Severe frosts cover even the strong current of the river with ice. It then freezes in winter numbness awaiting the coming changes. The sun rises ever bolder and higher from behind the horizon line. The days are getting longer. It heralds something I look forward to with eager anticipation. Somewhere in the distance, a promise of the return of the annual, much-awaited Visitors to the Valley can be dimly heard. The wheel of time is completing, and the “Junction” on the path of migration is now ready to welcome, host and care for the “Travellers”, as it has done for millennia. And I hope it will continue, and that I can remain an observer of these cyclical changes of nature in my beloved Bagienna Dolina Drwęcy (Swampy Drwęca Valley) for as long as possible.